Защита персональных данных

Informace o zpracování osobních údajů při pojišťovací činnosti

Firma: OXO pojištění s.r.o.

Sídlo: Čílova 86/18, 162 00 Praha 6

IČO: 17053471

Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikajících fyzických osob.

Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.

Údaje o zdravotním stavu, kterými se rozumí údaje o Vašem fyzickém i psychickém zdraví včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu. U zdravotího pojištění osob žádáme budoucí pojištěné osoby např. o vyplnění zdravotního dotazníku, abychom mohli vyhodnotit pojistné riziko a nastavit parametry budoucí smlouvy.

Údaje o vzájemné komunikaci. V rámci předsmluvního jednání budeme odpovídat na Vaše otázky, zaznamenávat Vaše požadavky a potřeby, komunikovat při likvidaci pojistné události atp.

Údaje potřebné k plnění smlouvy, zejména k likvidaci pojistných událostí, kterými se rozumí údaje získané od oznamovatele pojistné událost, z vlastního šetření i od dalších subjektů. V případě likvidace pojistných událostí, které spočívají či souvisí s poškozením zdraví, mohou sem patřit údaje o zdravotním stavu.

Jak osobní údaje získáváme?

Nejčastěji údaje získáváme přímo od Vás (např. z vyplněných formulářů) nebo od Vámi pověřené osoby

Příjemci a správce osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává OXO pojištení s.r.o. IČO 17053471, se sídlem Čílova 6/18, 162 00 Praha 6 jako správce osobních údajů. Zpracovávat Vaše osobní údaje též budou naši zpracovatelé poskytující vysoký standard ochrany osobních údajů, kteří údaje zpracovávají pro nás na základě našich pokynů. Vaše osobní údaje můžeme též v odůvodněných případech předávat dalším správcům.

Doba uchovávání údajů

V případě, že zpracováváme údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedojde, budeme údaje uchovávat po dobu nejméně 1 roku od naší poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace.

V případě uzavřené pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy (v délce maximálně 15 let) a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme po zákonem stanovenou dobu dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: info@oxopojisteni.cz

Písemně na adresu: OXO pojištění s.r.o., k rukám pověřence na ochranu osobních údajů, Čílova 86/18, Praha 6, 162 00.

Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat na čísle +420 776 775 595

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.